Verkoopsvoorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de verkoper en de koper, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven. Indien de koper een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, wordt hij door de ondertekening van de bestelbon of leveringsbon of ontvangst van de factuur zonder protest, geacht de algemene voorwaarden te kennen de deze te aanvaarden.

ARTIKEL 1

Andersluidende algemene verkoopsvoorwaarden van de wederpartij, kunnen deze verkoopsvoorwaarden niet ontkrachten en binden ons niet, tenzij de wederpartij ons daarop uitdrukkelijk heeft gewezen en wij haar voorwaarden schriftelijk hebben aanvaard.

ARTIKEL 2

Onze facturen zijn betaalbaar te Kuurne, netto, contant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst bij bestelling.

Wissels brengen geen schuldvernieuwing mee : zulks impliceert dat onafgezien de wisselverrichting onderhavige verkoopsvoorwaarden integraal en volledig van kracht blijven.

ARTIKEL 3

Onze leveringstermijnen worden slechts opgegeven bij wijze van inlichting. Gebeurlijke vertraging bij de levering kan voor de koper  nooit een geldige grond uitmaken tot hetzij verbreking van de verkoop, hetzij vermindering van de prijs, hetzij enige welk danige schadevergoeding.

ARTIKEL 4

Alle zaken afgesloten door tussenpersonen, onze vertegenwoordigers, enz. verbinden ons slechts nadat wij ze schriftelijk bevestigd hebben.

Onze agenten of vertegenwoordigers hebben geen enkele bevoegdheid inzake incasseren van de facturen, tenzij zulks uitdrukkelijk werd vermeld.

ARTIKEL 5

Indien de koper zich niet met de inhoud van de orderbevestiging of bestelbon kan verenigen of wenst af te zien van zijn bestellingen of annulatie ervan, dient deze zijn bezwaren schriftelijk en per aangetekend schrijven, te laten kennen binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende orderbevestiging of bestelbon .

Afwijkingen, overeenkomsten en/of toezeggingen van de inhoud van een orderbevestiging of bestelbon worden slechts van kracht indien deze door ons voorafgaandelijk schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 6

Indien de koper wenst af te zien van zijn bestelling of annulatie ervan, is deze gebonden tot betaling van alle voor de uitvoering van de order gemaakte kosten en voor de schade uit winstderving, alles samen forfaitair bepaald op 50% van de order.

ARTIKEL 7

Het risico van de vervoerde goederen is ondanks het eigendomsvoorbehoud altijd ten laste van de bestemmeling.

ARTIKEL 8

Onze garantie draagt niet verder dan die van onze leveranciers.

ARTIKEL 9

Alle klachten betreffende de kwaliteit van de geleverde goederen moeten binnen 8 dagen na levering gedaan worden. Na dit tijdstip wordt de koper geacht de levering onvoorwaardelijk aanvaard te hebben, behoudens verborgen gebreken. Klachten over hoeveelheden kunnen enkel aanvaard worden wanneer de controle bij het lossen zelf, en in bijzijn van onze chauffeurs, gedaan wordt.

Bij afhaling van de goederen dient het nazicht door de voerder gedaan te worden voor het verlaten van onze magazijnen.

ARTIKEL 10

In principe nemen wij geen geleverde goederen terug. Wanneer wij uitzonderlijk, en in bepaalde gevallen, in de terugname toestemmen, dan geschiedt dit alleen voor ongebruikte goederen waarvan de verpakking nog ongeschonden is. De terugbetaling zal slechts gedaan worden tegen 80% van de gefactureerde waarde.

ARTIKEL 11

De in rekening gebrachte verpakkingen zullen tegen dezelfde voorwaarden teruggenomen worden mits terugzending in goede staat binnen drie maanden na factuurdatum.

ARTIKEL 12

Eigendomsvoorbehoud: De verkochte goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot de integrale betaling van de verkoopprijs, zowel in hoofdsom als in accessoria.

ARTIKEL 13

De leveringen, behoudens afwijkende overeenkomst, worden tegen contante betaling uitgevoerd. In geval van verzuim van tijdige betaling, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest van 10% per jaar verschuldigd en dit vanaf factuurdatum.

ARTIKEL 14

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 1611,31 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

ARTIKEL 15

In geval van laattijdige betalingen hebben wij het recht onmiddellijk de leveringen stop te zetten zonder dat enige schadevergoeding daarvoor kan geëist worden.

ARTIKEL 16

De koper verklaart zich akkoord met het recht van de verkoper om een solvabiliteitsonderzoek te laten uitvoeren alvorens een bestelling als definitief en bindend kan worden beschouwd.

In geval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend, behoudt de verkoper zich het recht voor bestellingen te annuleren, zelfs indien ze aanvaard werden of voorafgaand aan de afleveringen, een waarborgsom te eisen, specifiek te zijnen gunste geconsigneerd, voldoende om de kostprijs van de levering te dekken .

ARTIKEL 17

Voor alle geschillen zullen de rechtbanken te Kortrijk alleen gemachtigd zijn, zelfs in geval van veelheid van verweerders, incidentele vordering, oproeping in vrijwaring of uitgifte van wissels, behoudens andere uitdrukkelijke aanvaarde bepalingen.

ARTIKEL 18

Door aanvaarding van de factuur (ook wanneer deze stilzwijgend is gebeurd, nl. bij gebrek aan protest binnen 8 dagen) erkent de koper kennis genomen te hebben en zonder voorbehoud, akkoord te zijn met alle onderhavige verkoopsvoorwaarden.